Репортаж о Дэвиде на болгарском телеканале BTV в программе "Преди Обед" 12.09.2018

https://www.btv.bg/video/shows/predi-ob … garet.html
https://vk.com/video426371126_456239498

на болгарском

След неколкократно отлагане, на 29 септември българските фенове най-накрая ще чуят на живо виртуозния цигулар Дейвид Гарет. Първите му концерти у нас бяха отменени поради възстановяването му от тежка дискова херния.

Дейвид Гарет:
Вече съм в добра форма. Отне ми няколко месеца, за да се възстановя напълно от проблемите, които имах. Но за късмет всичко мина добре. Здрав съм вече и съм много развълнуван, че заедно с бенда ми ще посетим вашата страна. Подготвили сме страхотно шоу с музика, която варира от класика до рокендрол, арендби, джаз, дори няколко мелодии от филмови саундтраци.

Дейвид за пръв път хваща цигулка, когато е едва на четири. На 10 години изнася първия си концерт с Хамбургската филхармония. На 11 получава първия си Страдивариус като личен подарък от германския президент. На 13 става най-младият артист, подписал договор с легендарната звукозаписна компания „Дойче Грамофон“. Въпреки безспорния талант, успехът му се дължи и на дългите часове подготовка. От пети клас е частен ученик, за да може да свири поне по шест часа всеки ден.

Дейвид Гарет:
Това беше заради родителите ми. Аз, разбира се, обожавам да правя музика. Но с инструмент като цигулката това става доста трудно, особено през първите години. Предполагам, че ако не бяха родителите ми, сигурно щях да се откажа. Те бяха доста амбициозни в това отношение. Много държаха да се науча да свиря правилно на цигулка. Затова продължих и вече след като започнах да звуча добре, започнах и да ѝ се наслаждавам повече.

Баща му е изключително строг и амбициозен. Следи стриктно кариерата на сина си. Но на 17 години Дейвид се надига на бунт и взима живота си в свои ръце. Записва се в престижното училище по изкуствата „Джулиард скуул“, въпреки неодобрението на родителите си.

Дейвид Гарет:
Нещо ми липсваше. При мен всичко беше или инстинкт, или нещо, което съм запомнил по даден начин. Започнах да си задавам въпроси за правилата в музиката. Обикновено нещата, които свирех, звучаха добре, но не ми даваха отговорите. Затова почувствах, че имам нужда да разширя хоризонта си и да науча повече. Имах прекрасната възможност да уча в „Джулиард скуул“ четири години и да работя с един от моите идоли в музикално отношение – Ицхак Пърлман. Това беше страхотно време за мен!

За да си плаща сам таксата за обучение, работи като модел, барман и дори чистач на тоалетни. По това време започва да експериментира с кросоувър мелодии – свири популярни поп и рок парчета на цигулката. Днес това е негова запазена марка. Заедно с Вивалди, Бах и Моцарт, виртуозът изпълнява и свои интерпретации на песни на Майкъл Джексън, Guns’n’Roses и Лед Цепелин. Обиколил е целия свят с концертите си, а животът му се дели между сцената и хотелските стаи.

Дейвид Гарет:
Обикновено съм на път около 200-250 дни в годината. Турнетата са една част от това, но пътувам много и заради промоции. След като издам албум, следват дълги месеци промотиране, след което идва времето в студиото, когато работим по новите записи. Така че ми се събират доста дни извън вкъщи. Но ако не ми харесваше, нямаше да го правя. Така че, общо взето се забавлявам.

Фенките обожават дългата му руса коса и вида му на рок звезда. Но дали сърцето му е заето? Това държи в тайна. Станал е по-дискретен спрямо личния си живот, след като преди две години беше замесен в скандал с бившата си приятелка. Порно актрисата Ашли Юдан поиска 12 милиона долара обезщетение за нанесени телесни вреди по време на секс. Двамата успяха да постигнат извънсъдебно споразумение и музикантът вече е оставил скандала зад гърба си.

Дейвид Гарет:
Беше много труден период, много неприятна ситуация, както можете да си представите. Но животът продължава. Човек се учи от опита си, без значение дали е добър или лош, и става по-добър човек, по-внимателен. За мен определено беше урок.

Казва, че не би променил нищо в живота си.

Дейвид Гарет:
Според мен човек трябва да изживее живота такъв, какъвто е. Да има и хубави, и лоши моменти. Ако никога не бях изпитвал негативи, нямаше да мога, чисто емоционално, да изсвиря дадени мелодии. Трябва да ти се случват и лоши неща, защото иначе откъде ще дойде дълбочината, смисълът на живота?

на английском

After a long delay, on September 29 Bulgarian fans will finally hear live violinist David Gareth live. His first concerts in Bulgaria were canceled due to his recovery from heavy disk hernia.
David Garrett:
I'm in good shape now. It took me a few months to fully recover from the problems I had. But for luck everything went well. I am well and I am very excited that together with my band I will visit your country. We have prepared a great show with music ranging from classic to rock'n'roll, rentals, jazz, even a few melodies of movie soundtracks. David first grabs a violin when he is only four. At the age of 10 he performed his first concert with the Hamburg Philharmonic. At 11 he received his first Stradivarius as a personal gift from the German president. At 13 he became the youngest artist to sign a contract with the legendary record label Deutsche Gramophone. Despite his undisputed talent, his success is also due to the long hours of preparation. From fifth grade, he is a private student to play at least six hours each day.
David Garrett:
It was because of my parents. I, of course, adore making music. But with an instrument like the violin, this is quite difficult, especially in the early years. I suppose if they were not my parents, I would probably give up. They were quite ambitious in this respect. I was keen to learn to play violin correctly. That's why I went on and after I started to sound good, I started and enjoyed it more. His father is extremely strict and ambitious. He closely follows his son's career. But at the age of 17, David is revolting and taking his life in his own hands. He enrolls at the prestigious Julie School School, despite the disapproval of his parents.
David Garrett:
Something I missed. Everything to me was either an instinct or something I had somehow remembered. I started asking questions about music rules. Usually, the things I played sounded good, but they did not give me the answers. So I felt that I needed to expand my horizons and learn more. I had the wonderful opportunity to study at the Juliard School for four years and to work with one of my idols in music - Yitzhak Perlman. This was a great time for me! To pay for the training fee, she works as a model, bartender and even a toilet cleaner. At that time he began to experiment with crossover melodies - playing popular pop and rock pieces of the violin. Today it is his trademark. Together with Vivaldi, Bach and Mozart, the virtuoso performs his own interpretations of Michael Jackson's songs, Guns'n'Roses and Led Zeppelin. He traveled around the world with his concerts, and his life was shared between the stage and the hotel rooms.
David Garrett:
Usually I'm about 200-250 days a year. Tours are part of this, but I travel a lot also for promotions. After releasing an album, months of promotion are followed, and then the studio time comes when we work on the new recordings. So I gather a lot of days away from home. But if I did not like it, I would not do it. So, basically, I am having fun. The fans love his long, blond hair and rock look. But was his heart busy? It keeps it secret. He became more discreet about his personal life after being involved in a scandal with his ex-girlfriend two years ago. Porn actress Ashley Judan has claimed $ 12 million in damages for sexually damaging injuries. The two managed to reach an out-of-court settlement and the musician has left the scandal behind him.
David Garrett:
It was a very difficult period, a very unpleasant situation, as you can imagine. But life continues. One learns from his experience, whether good or bad, and becomes a better person, more careful. It was definitely a lesson for me. He says he would not change anything in his life.
David Garrett:
I think one must live life as it is. There are good and bad moments. If I had never felt negative, I could not, purely emotionally, play some melodies. You have to have bad things happen to you either because where else will the depth, the meaning of life come from?